ROYCE'

HOME > 日本免税商店

日本免税商店

MAP

离境之前,您可在免税商店购买Royce’产品。
享受最后一刻的购物时光。

新千岁机场

免税商店 0123-46-5254

仙台机场

免税商店 022-383-6205

新泻机场

免税商店 025-275-2680

茨城机场

免税商店 0299-54-0940

羽田机场

Tiat Duty Free Shop Central 03-6428-0740
Tokyo Souvenir Shop South 03-6428-0767
Tokyo Souvenir Shop North 03-6428-0764

成田国际机场第1候机楼

Fa-So-La Souvenir [第4卫星岛] *0120-191-624
Fa-So-La Souvenir [第3卫星岛]
Fa-So-La Tax & Duty Free Kagura [位于成田仲见世南翼]
Fa-So-La Tax Free AKIHABARA *0120-191-624
Fa-So-La Tax Free ASAKUSA *0120-191-624
第1卫星岛入口 [北翼] *0120-32-8680

成田国际机场第2候机楼

BLUE SKY免税商店
91号登机口 [卫星岛]
0476-34-6648
BLUE SKY 82号登机口 [卫星岛] 0476-34-6128
BLUE SKY 74号登机口[主楼] 0476-34-6212
BLUE SKY 63号登机口[主楼] 0476-34-6210
Fa-So-La 秋叶原免税店 *0120-191-624

成田国际机场

Fa-So-La 南翼礼品店[第1候机楼] *0120-191-624
BLUE SKY Omiyage Plaza[第2候机楼] 0476-34-6205
ANA FESTA Lobby礼品店[第2候机楼] 0476-34-7826
BLUE SKY 63号登机口[主楼] 0476-34-6210
Fa-So-La 秋叶原免税店 *0120-191-624

富士山静冈机场

免税商店 0548-29-2020

富山机场

免税商店 076-495-3156

小松机场

免税商店 0761-23-6122

中部国际机场

中部机场免税礼品&旅行用品店 0569-38-7122
中部机场免税中心 0569-38-7122
中部机场新日本免税店 0569-38-7122

关西国际机场

Yorozu 072-455-2827
BLUE SKY 开放式餐厅 072-455-3582
BLUE SKY 南翼 072-455-3579
Sky Spot 072-455-4828
Miyabi 072-455-2828
ANA Festa 关西国际登机口 072-456-7850
Nagomi 072-456-6550
Irodori 第2航厦店 072-455-4104
Applause 第2航厦店 072-455-4100
Applause 第2航厦登机口店 072-455-4129

冈山机场

免税商店 086-294-5201

广岛机场

免税商店 0848-86-8164

高松机场

免税商店 087-835-8102

福冈机场

免税食品商店 *0120-290-951
北免税商店

佐贺机场

免税商店 0952-37-5446

长崎机场

免税商店 0957-52-5551

宫崎机场

免税商店 0985-51-5111

鹿儿岛机场

免税商店 0995-58-2117

博多港

免税商店 092-271-1166

*免费电话号码仅能在日本打通

Back to Top

Top